Jeugdwerk, onderwijs, hulpverlening

(1986). Jeugdwerk nu of nooit. Over zin en onzin van jeugdwerk. In: Jan Durk Tuinier (red.) Maak het nou. Een werkboek voor oecumenisch jeugdwerk. Driebergen: YMCA-Nederland, blz. 13-25.

In dit artikel wordt het ontstaan en de invloed van de jeugdbeweging geschetst en enkele bestanddelen voor een methodiek aangereikt.

(1986). De positie van jongeren in de samenleving en de taak voor het jeugdwerk. Lezing door mij gehouden op een aan het jeugdwerk gewijd symposium georganiseerd door CJV-YMCA-Nederland in Driebergen. De opkomst van de jeugdbeweging wordt geschetst vanaf het midden van negentiende eeuw. Aangegeven wordt welke maatschappelijke invloeden op haar inwerken en voor welke uitdagingen ze in de toekomst komt te staan.

(1992) The Transfer from Secondary Education to Higher Education. Solving the problems encountered by Students holding a HAVO-Certificate. Diemen: Hogeschool InHolland. Deze brochure stelde ik samen voor en werd uitgereikt aan de deelnemers van een internationale conferentie gehouden in het studiejaar 1993-1994 aan de hogeschool InHolland. Ik lichtte in een lezing de inhoud toe en vulde deze aan.

(1994). Het onderwijsbestel. In: Kroon T. M. (red.), met medewerking van prof. Dr. E. van der Velde, dr P. van Dijk & drs. R.C.Th Ootjers. De weg van doen en horen in de school. Aanzet tot een gesprek over identiteit. Kampen: Kok.

(1997). Een kleurrijke school. In: Tom Kroon (red.) Kleuren van een toekomst. Christelijk onderwijs en schoolcultuur. Utrecht: Marnix Academie, Hilversum: NZV, blz. 13-32.

In dit artikel worden tegen de achtergrond van een samenleving waar de religieuze pluraliteit toeneemt de contouren en aanpak geschetst van een school waar aandacht wordt geschonken aan het bevorderen van een christelijk-spirituele levenshouding. Een bijdrage waarvan meer dan een decennium later kan worden gezegd dat ze meer visie bevatte dan enkele critici toen bereid waren te erkennen.

(1998). Het kan niet meer zijn. In: Voorwerk. Tijdschrift voor godsdienstige vorming in school en kerk, jrg. 14, nr. 1, blz. 41-45. In dit artikel wordt naar aanleiding van een eerder in dit tijdschrift geplaatste bespreking van het boek Kleuren van een toekomst afstand genomen van godsdienstonderwijs in de traditionele zin en een pleidooi gehouden voor een wijze van levensbeschouwelijke vorming die leidt tot geïnspireerd handelen.

(2001) Harry Kroon en Tom Kroon (2001). Het studiehuis van alledag. In: Pedagogiek in Praktijk, jrg. 7, nr. 3, blz. 28-30 en nr. 4, blz. 40-42.

Beschrijft aan de hand van persoonlijke ervaringen de invloed van de inrichting van het studiehuis (de tweede fase) voor de kwaliteit van de pedagogische verhouding tussen leerling en docent. De inhoud van dit artikel trok landelijk aandacht. De ervaringen van de eerste auteurs zijn verwerkt in het rapport Zeven jaar Tweede Fase, een balans. Evaluatie Tweede Fase. Tweede Fase Adviespunt, (2005).

(2002) Tom Kroon en Paul Roosenstein. Billenkoek, het nieuwe opvoedkundige denken. In: Pedagogiek in Praktijk, jrg. 8, nr. 5, blz. 8-13. Vat de resultaten samen van een studie in de Verenigde Staten naar de effecten van het slaan van kinderen.

(2004). Ons onderwijsbestel op de helling? Over artikel 23 van de grondwet. In: Pedagogiek in Praktijk, jrg. 10, nr. 19, blz. 18-22. Stelt tegen de achtergrond van een multiculturele samenleving, de vraag of artikel 23 van de Nederlandse Grondwet over de vrijheid van onderwijs niet aan verandering toe is.

(2015) Confucius, Aristoteles, Michel Eyquem de Montaigne. Drie hoofdstukken in Kroon T, Levering B. (red.) Grote pedagogen in klein bestek. Amsterdam: Uitgeverij SWP. Derde druk.

Dit alom geprezen en door veel bibliotheken, lerarenopleidingen en andere instellingen voor hoger pedagogisch onderwijs aangeschafte boek bevat zesenveertig portretten van pedagogen: grondleggers van het vak (Schleiermacher, Langeveld, Kohnstamm e.a.), bekende practici (Fröbel, Montessori, Freire e.a.) en inspiratoren (Confucius, Plato, Jezus van Nazareth, Mohammed e.a.). Een handzaam, snel te raadplegen en veelgebruikt naslagwerk. De derde druk is in voorbereiding. Daarin zullen portretten van Lea Dasberg, Ivan Illich, Robert Baden-Powell en anderen worden opgenomen.

Een beknopte weergave van de inhoud vindt u op http://www.swpbook.com/977 . Daar wordt het boek eveneens in een videopresentatie toegelicht door redacteur Bas Levering en vindt u eveneens een persoonlijke recensie van en een interview met de tweede redacteur Tom Kroon, zoals te vinden was in Het Financieel Dagblad september 2008. Het boek kan op deze site ook worden besteld.

(2011) Samen met mede-auteur Ton Notten: Johan Wilhelm van Hulst (1911-2011). Een onderwijsman in de politiek. In: Pedagogiek in Praktijk, jrg. 17, nr. 1, blz. 46–48. Johan Wilhelm van Hulst, emeritus hoogleraar pedagogiek aan de Vrije Universiteit en oud-studieleider van het Pedagogisch Seminaruim aldaar vierde op 28 januari 2011 zijn honderdste verjaardag. Dit artikel geeft een kort overzicht van zijn leven en staat stil bij de belangrijkste door hem gemaakte keuzes daarin, onder andere bij zijn rol in het redden van veel joodse kinderen uit handen van de bezetter in Wereldoorlog II.

(2011) De terreurdaad van Anders Breivik, voer voor pedagogen? In: Pedagogiek in Praktijk, jrg. 17, nr. 6, blz. 34-38. In dit artikel analyseert Tom Kroon vanuit pedagogisch perspectief de persoonlijke aantekeningen in het manifest van de Noor die medio 2011 een bloedbad aanrichtte op het eilandje Utoya. Zijn voorzichtige conclusies benadrukken het belang van herkenbaar vaderschap.