Lezingen en workshops

In 2019 heb ik lezingen over de klimaatcrisis gegeven in onder andere Nijmegen, Delft, Bloemendaal en Alkmaar.  In 2020, vlak voor de coronacrisis, nog in Amsterdam.

Daarvoor verzorgde ik ouderavonden over morele opvoeding op scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. Aan docenten gaf ik trainingen op de werkplek (inmiddels beëindigd).

In 2000 ontwikkelde Jos Simons, consulent Natuur- en Milieueducatie het concept Leren voor duurzaamheid. Aan het project dat daartoe werd opgericht leverde ik een bijdrage. De resultaten werden gepubliceerd in Jos Simons (2000), Het Goede Leven. Een nieuwe benadering voor duurzaamheid. Niet meer verkrijgbaar.

In 2006 woonde ik op verzoek van het adviesbureau Habilis een werkbijeenkomst bij waar ik een advies uitbracht aan de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS) over het bevorderen van de veiligheid op school. Website van dit adviesbureau: http://www.habilis.nl/

In 2008 leverde ik een bijdrage aan het symposium ‘Nieuwe leiders, nieuwe waarden’ georganiseerd door Nyenrode Business Universiteit te Breukelen ter gelegenheid van het afscheid van rector Herman Bruggink. De titel van zijn bijdrage was: Nyenrode: nieuwe leiders, nieuwe waarden?

Gastcolleges verzorgde ik onder meer op de Saxion Hogeschool IJsselland over artikel 23 van de Grondwet, voor het onderwijsbureau AL-ASR aan Islamitische godsdienstdocenten over Nederlandse normen en waarden en aan de Hogeschool van Amsterdam over morele ontwikkeling en opvoeding.

Mei 2011 gaf ik een lezing op de Landelijke Pedagogendag in Amsterdam onder de titel Religie en democratische deugden.

Oktober 2011 leverde ik op het tweedaagse kennisfestival ‘Pedagoog verklaar u nader’ georganiseerd door de Vereniging ter Bevordering van de Pedagogiek (VBSP) een bijdrage in de vorm van een voordracht onder de titel Op zoek naar een pedagogische benadering van het fenomeen radicalisering. Ik schetste daarin door welke oorzaken gezond idealisme tot extremisme leiden kan, en hoe door een oplettende omgeving de kans kan worden verkleind dat dit gebeurt. In mijn analyse maakte ik gebruik van Nederlands onderzoek onder jongeren met radicale ideeën en gegevens over zogeheten Lone Wolfs gepubliceerd door Het International Centre for the Study of Radicalisation (ICSR) in Londen.

Een voorstudie voor de bijdrage op dit kennisfestival leidde begin 2011 tot een in eigen beheer uitgegeven brochure: Hoe verhinderen we het ontstaan van gevaarlijke idealen? Eerst wordt daarin de inhoud van het in 2010 Bij Boom Lemma verschenen boek Idealen op drift, een pedagogische kijk op radicaliserende jongeren (van Marion van San, Stijn Sieckelinck & Micha de Winter) weergegeven en besproken. Dit vergunt de lezer een kijkje in de gezinsomstandigheden van tot extreme standpunten en daden neigende jongeren. Opvoedingsverlegenheid wordt daar frekwent gesignaleerd. Aan de hand van de grondige studie Blauwe en Rode jeugd. Ontstaan, ontwikkeling en teruggang van de Nederlandse Jeugdbeweging tussen 1853 en 1940 van Ger Harmsen (1961) beschrijf ik hoe in het verleden binnen de jeugdbeweging met radicaliserende tendenzen werd omgegaan. Daarna verwijs ik in mijn brochure naar een aantal onderzoeken die de gevolgen van de nieuwe media (games, mobiele telefonie, Hyves) op het gedrag van jongeren in kaart brengen. De brochure besluit met praktische adviezen voor ouders en onderwijsgevenden.

Er is nog een beperkt aantal brochures bij mij te verkrijgen voor € 6.50 per stuk incl. verzendkosten. Ze telt 48 pagina’s. Neem contact met mij op per e-mail (zie Contact).

Midden mei 2013 verzorgde ik op het lustrumfeest van de studentenvereniging ODIOM in Groningen een lezing over het geweten.

Begin 2016 hield ik een lezing op een internationale conferentie in het gebouw Prodemos in Den Haag. De titel was: The ‘DemocratieLab’, some observations and an evaluation.

In het najaar van 2016 leidde ik een avond in georganiseerd door de PKN te Ede over het onderwerp Barmhartigheid, vluchteling en wet. De huidige toestroom en opvang van vluchtelingen analyseerde ik tegen de achtergrond van het liefdesgebod (Marcus 12:31), de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving.

In 2017 publiceerde ik een bespreking van de encycliek Laudato Si in het blad Ouderling van de Protestantse Kerken in Nederland.