Publicaties over morele opvoeding en burgerschapsvorming

Twee methodes voor het basisonderwijs

(1999) Praktijkboek bij het schoolpakket Kinderen en omgaan met waarden en normen. Hilversum: Uitgeverij Kwintessens 1999.
Uitverkocht en niet meer verkrijgbaar. Op veel basisscholen aanwezig.

(2006) Theoretische verantwoording bij het schoolpakket Kinderen en hun morele talenten. Amersfoort: Uitgeverij Kwintessens.
Dit pakket, waarin ook aandacht wordt besteed aan burgerschapsvorming, werd ontwikkeld in samenwerking met de CED-groep/Pedologisch Instituut te Rotterdam en wordt op veel scholen gebruikt. 

Studieboek voor (hogere) pedagogische opleidingen

(2014) De morele intuïtie van kinderen. Respect en verantwoordelijkheid, vrijheid en geweten. Amsterdam: uitgeverij SWP, derde herziene en aangevulde druk.

Klik hier voor meer informatie over de prijs en een overzicht van de inhoudsopgave.

Artikelen en brochures

(1999). Deugden als centrale opvoedingscategorieën. In: Pedagogiek in Praktijk, jrg. 5, nr. 3, blz. 16-19 en nr. 4, blz. 2-6.

(1999-2000). In: Praxisbulletin. Praktisch maandblad voor leerkrachten in het basisonderwijs en speciaal onderwijs, jrg. 17 verscheen vanaf september 1999 een serie van 9 artikelen over morele opvoeding op school. Ze is geschreven samen met Celeste Snoek. Elk artikel wordt afgesloten met een aantal oefeningen die zonder veel voorbereiding in de groep kunnen worden uitgevoerd.Titels van enkele artikelen: Het belang van goede gewoonten, De deugden van zorg en respect voor elkaar, Voorzichtigheid, Zorg voor de omgeving en vandalisme, De school als oefenplaats en het contact met ouders, Het beleid van de school. Op het Praxisbulletin zijn zeer veel basisscholen geabonneerd. Het tijdschrift wordt uitgegeven door Malmberg in ’s-Hertogenbosch.

(2001). Over normen en waarden gesproken. In: The Lion, jrg. 38, nr. 10, blz. 22-23.

(2002). Sociale en morele competenties. In: Pedagogiek in Praktijk, jrg. 8, nr. 10, blz. 18-22.

(2003). Normen en waarden in de kinderopvang. Kinderen leren normen en waarden al doende. In: Kiddo, pedagogisch tijdschrift voor de kinderopvang, nr. 4, mei, blz. 10-14.

(2004). Morele emoties. Beschouwing over normen en waarden. In: Praxisbulletin. Praktisch maandblad voor leerkrachten in het basisonderwijs en speciaal onderwijs. Jrg. 22, december, blz. 19-23.

(2004). Waarden en opvoeding: beheerstheid en fatsoen. In: Pedagogiek in Praktijk, jrg. 10, nr. 17, blz. 10-15.

(2004) Zo zijn onze manieren. Waarden en normen in de opvoeding. Brochure voor ouders ontwikkeld in opdracht van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) waarin waarden en normen in de opvoeding voor kinderen van 0 tot 16 jaar centraal staan. Bevat veel praktische tips voor opvoeders.

(2005). Geweten en gewetensvorming. Over de onontkoombaarheid van het concept geweten voor de pedagogische theorie en praktijk. In: D. J. de Ruyter, G. D. Bertram-Troost & S. M. A. Sieckelinck (red.) Idealen, idolen en iconen van de pedagogiek. Bijdragen aan de Twaalfde Landelijke Pedagogendag. Amsterdam: Uitgeverij SWP, blz. 157-166.

(2006). Het geweten: terug van weggeweest. In: Pedagogiek in Praktijk, jrg. 12, nr. 30, blz. 36-39.

(2006). Het belang van grenzen stellen aan het jonge kind. In: De wereld van het jonge kind, jrg. 33, nr. 9, blz. 258-261.

(2006). Leren een goed mens te zijn. Handreikingen bij gewetensopvoeding. In: Pedagogiek in Praktijk, jrg. 12, nr. 32, blz. 26-29.

(2007). Vergeven en vergevingsgezindheid. In: Ouders en COO magazine, zomer nr. 2, blz. 8 en 9.

(2007). De waarde barmhartigheid. In: Ouders en COO magazine, herfst nr 3, blz. 8 en 9.

(2007). “Hij weet dat het niet mag”. Is dat wel zo? In: Kinderen. Het leukste maandblad voor (aanstaande) moeders. Blz. 24-25, novembernummer.

(2009) Beoordeling van de ontwikkelingspotentie van Het Fort van de Democratie te De Bilt in het licht van vijf burgerschapswaarden. Een evaluatie. Te downloaden via http://www.fortvandedemocratie.nl/jongerenmakendemocratie2009.pdf

Als lid van een daartoe ingestelde visitatiecommissie bestaande uit vier leden onderzocht Tom Kroon de interactieve tentoonstelling in fort Lunet 1 op haar educatieve waarde. Hij bood het rapport aan tijdens een symposium op 11 september 2009, de dag van de democratie.

(2010) Pikken en jokken. Schaamte, spijt en trots zijn op het goede. In: Diekstra R., Hintum M. van (red.) Opvoedingscanon. Omdat over kinderen zo veel meer te weten valt. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker. Blz. 62-65.

Deze opvoedingscanon, geschreven in opdracht van de gemeente Den Haag bevat eenenvijftig hoofdstukken waarin allerlei aspecten van de ontwikkeling en opvoeding van kinderen aan bod komen. Geen opvoedingsrecepten, wel mogelijkheden. Geschreven in alledaagse taal voor in de eerste plaats ouders.

(2010) Help! Hoe leer ik mijn kind vrijheid? In: Ouders en COO magazine. Lentenummer, nr. 1, blz. 25-28.

Een artikel met praktische handreikingen voor ouders en onderwijsgevenden naar aanleiding van de herdenking van de bevrijding in 1945.

(2011) Hoe verhinderen we het ontstaan van gevaarlijke idealen. Brochure voor ouders en geschreven naar aanleiding van het verschijnen van de studie Idealen op drift. Een pedagogische kijk op radicaliserende jongeren van Marion van San, Stijn Sieckelinck en Micha de Winter (Den Haag: Boom Lemma, 2010). Met de studie van Marion van San e.a. als uitgangspunt wordt, onder verwijzing naar wetenschappelijk onderzoek een overzicht gegeven van de belangrijkste mogelijkheden en gevaren van de nieuwe media en gewezen op het belang van internetopvoeding. In een uitgebreide slotparagraaf worden zeer bruikbare adviezen voor ouders en onderwijsgevenden gegeven. Voor meer informatie kunt u via e-mail contact opnemen met Tom Kroon (zie Home).Een korte samenvatting van enkele hoofdpunten uit de inhoud van deze brochure is te lezen in het magazine Pedagogiek in Praktijk, 2011, jrg. 17, nr. 1, in de rubriek Warm Aanbevolen blz. 34-35.

(2013) Het belang van disciplineren. Aflevering 1. In: Pedagogiek in Praktijk, nr. 72, blz. 12 – 15. In dit artikel worden verschillende zogeheten disciplineringsstrategieen en hun effecten op het kind besproken. Het vervolg op dit artikel verscheen in PiP nr. 74, blz. 39 – 42.  Daarin werd gewezen worden op de interessante gevolgen die het bevorderen van de empathie heeft voor de de ontwikkeling van het geweten.

Cursusmateriaal

Door de Landelijke Vereniging OpvoedingsOndersteuning en Pedagogische Preventie (LOOPP) werd in 2001 het themapakket ‘Waarde(n)vol Opvoeden’ ontwikkeld, bedoeld voor ouders van kinderen van 0 tot 12 jaar. Tom Kroon had zitting in de referentiegroep en leverde bijdragen voor de handleiding bij dit pakket. Niet meer verkrijgbaar.